1

Wanneer is een archeologienota nodig?

Sinds kort is het in veel gevallen bij wet verplicht een archeologienota toe te voegen aan een omgevingsvergunningsaanvraag. Reken gerust op de vakkundige diensten van Goed in Erfgoed om u te helpen bij het bepalen wanneer een archeologienota nodig is of niet; of om te kijken of een archeologienota met beperkte samenstelling mogelijk is. Bij ons bent u ook aan het goede adres voor het opstellen van een archeologienota op zich, alsook voor het bepalen van de archeologische maatregelen die hieraan verbonden zijn.

Waarom is een archeologienota nodig in bepaalde gevallen?

Of er voor uw bouwproject al dan niet een archeologienota nodig is, hangt af van de situatie. Ook de onderzoeksacties die nodig zijn kunnen sterk verschillen van project tot project.  Wanneer er uit een eerste evaluatie blijkt dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig is of indien de geplande werken het bodemarchief niet zullen schaden, dan kan een archeologienota simpelweg niet nodig zijn. Wel is een archeologienota nodig wanneer de geplande werken impact zullen hebben op aanwezig archeologisch erfgoed.  Dan zullen bij het opstellen van de archeologienota diverse maatregelen voorgesteld worden die nodig zijn om binnen uw project op kwalitatieve wijze om te gaan met dit archeologisch erfgoed zoals wettelijk verplicht.

Diverse factoren bepalen of een archeologienota nodig is

Een archeologienota is niet altijd nodig voor alle bouwprojecten in Vlaanderen. De verplichting wordt  bepaald door een aantal aspecten. Zo is de verplichting voor het toevoegen van een archeologienota onder meer afhankelijk van de totale oppervlakte van het terrein, de oppervlakte van de voorziene bodemingrepen, de bestemming van het terrein, alsook de ligging van het terrein.

Verplichte archeologienota op een terrein met gekende archeologisch waarde 

Bij het bepalen wanneer een archeologienota nodig is, wordt zo ook meegenomen of het terrein gelegen is binnen een gekende vastgestelde archeologische zone of binnen een beschermde archeologische site. Op het geoportaal en de website van Onroerend Erfgoed kan u nagaan of het terrein zich binnen een archeologische zone of monument bevindt.

Samenstelling en timing archeologienota 

De archeologienota kan zowel bureauwerk als veldwerk inhouden. Het veldwerk beperkt zich steeds tot de zone van de geplande werken. Dat impliceert dat percelen van het terrein waarop geen werken voorzien zijn, dus niet archeologisch onderzocht zullen worden op het veld. Tenminste de bureaustudie maar idealiter ook het veldwerk wordt uitgevoerd voorafgaand aan het indienen van de omgevingsvergunning. Uitzonderlijk kan terreinwerk ook nadien plaatsvinden volgens uitgesteld traject en worden de resultaten van dit terreinonderzoek neergeschreven in een bijkomende nota; Bij het goedkeuren van de omgevingsvergunning dient tenminste een archeologienota op basis van bureauonderzoek bekrachtigd of in akte genomen te zijn. 

Welke maatregelen kunnen volgens een archeologienota nodig zijn

Een archeologienota omvat steeds een programma van maatregelen. Een programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet nemen van verdere acties voor een goede omgang met het archeologisch erfgoed bij uitvoering van de werken. Wanneer een archeologienota nodig is, kan die dus een aantal bijkomende maatregelen  omvatten. Bij een beperkte archeologisch erfgoedwaarde van het terrein, zijn ook de geformuleerde maatregelen vaak beperkt en wordt het terrein soms onmiddellijk vrijgegeven. Bij een hoge archeologisch erfgoedwaarde, omvat het programma van maatregelen een aantal concrete richtlijnen voor het vervolgtraject. Zo kan er behoud in situ mogelijk zijn waarbij een aanpassing van de bouwplannen nodig is, Soms kan ook een opgraving nodig zijn. In dat geval bepaalt de archeologienota ook de uitvoeringswijze van de opgravingen en omvat deze dan ook een inschatting van de voorziene kosten en de nodige tijd die nodig is om het opgravend onderzoek uit te voeren. Kies daarom voor de tussenkomst van een expert in dit vakgebied. Neem contact op met Goed in Erfgoed, wij helpen u gegarandeerd verder.