1

Doe beroep op onze archeoloog uit de lijst van erkende archeologen

Bent u verplicht een archeologienota toe te voegen aan uw omgevingsvergunning? Dan moet u op zoek naar een erkend archeoloog voor het opstellen en indienen van een archeologienota. Davy Herremans van Goed in erfgoed staat sinds 2016 geregistreerd op de lijst met erkende archeologen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Zoek dus niet verder en doe beroep op de ervaring en expertise van de erkende archeologen van Goed in erfgoed.

De erkende archeoloog als projectleider en eindverantwoordelijke

De erkende archeoloog is voor de bouwheer het van het begin tot einde het aanspreekpunt tijdens archeologische traject. De erkende archeoloog neemt hierbij een hele lijst aan taken en verantwoordelijkheden op. Hij staat in voor de administratieve afhandeling zoals het aanvragen van projectcodes en het indienen van documenten. Voor het Agentschap Onroerend Erfgoed is de erkende archeoloog de eindverantwoordelijke van het archeologisch onderzoek. Hij begeleidt het terreinwerk en staat in voor de opmaak en het indienen van de archeologienota of nota, het archeologierapport of het eindverslag.

Een lijst van specialisten naast de erkende archeologen

Dat wil niet zeggen dat een erkende archeoloog alle taken zelf uitvoert. Bij complexere projecten worden er naast de erkende archeologen vaak een hele lijst van andere actoren betrokken elk met hun eigen specialisatie. Een veldwerkleider staat bijvoorbeeld in voor de praktische en logistieke gang van zaken op het terrein. De veldwerkleider kan zelfstandig beslissingen nemen, maar de erkend archeoloog behoudt steeds de eindverantwoordelijkheid over het geheel. Afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek wordt er ook samengewerkt met andere specialisten zoals bijvoorbeeld de conservator, de natuurwetenschapper, de aardkundige, de assistent-aardkundige, de fysisch-antropoloog en de materiaaldeskundige.

Twee types erkende archeologen in de lijst

Er bestaan twee types erkende archeologen. Zo zijn er erkende archeologen die enkel vooronderzoek zonder bodemingreep kunnen uitvoeren (type 2). Hun takenpakket beperkt zich tot de opmaak van archeologienota’s op basis van bureaustudie en landschappelijke boringen. Het tweede type erkende archeologen (type 1) hebben een ruimere lijst van taken en zijn erkend om alle vormen van archeologisch onderzoek uit te voeren inclusief proefsleuven, proefputten en opgraving. Davy Herremans van Goed in erfgoed staat op de lijst van erkende archeologen geregistreerd als type 1 en is gekwalificeerd voor het uitvoeren van vooronderzoek op het terrein en ook opgravingen. Dit garandeert een kwaliteitsvolle archeologische begeleiding van uw project van begin tot einde. Doe daarom beroep op Goed in Erfgoed en neem snel contact op met Davy Herremans, geregistreerd op de lijst met erkende archeologen.