1

Alles begint met archeologisch vooronderzoek

Archeologisch onderzoek gebeurt vandaag steeds vanuit een duidelijk gedefinieerde doel- en vraagstelling. Aanleiding is in vele gevallen de verstoring van het bodemarchief door geplande bouwwerken. Toch is niet elke vorm van archeologisch onderzoek gekoppeld aan een het verkrijgen van een omgevingsvergunning:

Verschillende soorten archeologisch onderzoek

Zo kan archeologisch onderzoek opgedeeld worden in verschillende categorieën. Naast verplicht archeologisch onderzoek bestaat er ook vrijwillig archeologisch onderzoek en  archeologisch onderzoek na een toevallige vondst.

-              Verplicht archeologisch onderzoek

Zo is een bouwheer verplicht om onder bepaalde omstandigheden een archeologienota toe te voegen aan een vergunningsaanvraag. Deze dienen steeds uitgevoerd te worden onder de verantwoordelijkheid van een erkend archeoloog.

-              Vrijwillig archeologisch onderzoek

Er kan ook archeologisch onderzoek gevoerd worden dat niet opgelegd wordt, maar gebeurt op initiatief van de eigenaar, een overheid of van een erkend archeoloog. Wanneer bijvoorbeeld een bouwheer geen oponthoud wil bij zijn werken of wanneer de overheid de beschermingswaarde van een gebied wil bepalen, of wanneer men onderzoek wil uitvoeren in het kader van een restauratie, kunnen er vrijwillige archeologische onderzoeken plaatsvinden. Ook dergelijke vrijwillige archeologische onderzoeken dienen onder de verantwoordelijkheid van een erkend archeoloog te gebeuren.

-              Toevallig archeologisch onderzoek

Daarnaast bestaat ook toevallig archeologisch onderzoek. Wanneer men zelf per toeval archeologische vondsten ontdekt, dient men het Agentschap Onroerend Erfgoed hiervan binnen de drie dagen van op de hoogte te brengen. De archeologen van het agentschap komen dan ter plaatse om de vondst gratis verder te onderzoeken. 

Zowel verplicht als vrijwillig archeologisch onderzoek wordt gestart vanuit een archeologisch vooronderzoek. In het geval van verplicht archeologisch onderzoek vormt de archeologienota het verslag van een archeologisch vooronderzoek.

Archeologisch vooronderzoek aan de basis

Met het archeologisch vooronderzoek wordt bepaald of er op een terrein al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is, wat de bewaartoestand van dit erfgoed is en wat de impact van eventueel geplande werken op dit erfgoed zal zijn. Archeologisch onderzoek kan bestaan uit een bureaustudie en terreinwerk met of zonder ingreep in de bodem. Aan de hand van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek worden maatregelen voorgesteld om met dit erfgoed om te gaan en om eventueel archeologisch vervolgonderzoek te organiseren. Archeologen mogen dus niet zomaar het terrein omwoelen zonder duidelijke strategie. Om een kwalitatief archeologisch vooronderzoek te organiseren wordt best samengewerkt met een erkend archeoloog.

Archeologisch vooronderzoek en onderzoek met of zonder ingreep in de bodem

Onder archeologisch onderzoek zonder ingreep in de bodem vallen onderzoeken die geen of nauwelijks bodemimpact hebben. Archeologisch onderzoek zonder bodemingreep omvat onder meer bureaustudies, veldkartering, geofysisch onderzoek en landschappelijk boor- en bodemonderzoek. Wanneer gesproken wordt over archeologisch onderzoek met ingreep op de bodem, kan het gaan om onder meer archeologische boringen, proefputtenonderzoek en proefsleuvenonderzoek. In sommige gevallen wordt na een archeologisch vooronderzoek een opgraving geadviseerd.

Expert in archeologisch vooronderzoek en onderzoek

Wij voeren verschillende soorten archeologisch onderzoek uit. Zo kan u beroep doen op onze diensten voor zowel archeologienota’s, archeologisch vooronderzoek, veldwerk met prospectief onderzoek en opgravend onderzoek, maar ook voor specialistische determinatie, datering, conservatie en restauratie van vondsten. Voor eender welk archeologisch advies kan Davy Herremans u professioneel verder helpen.