1

Alles wat men moet weten over de archeologienota

Met de nieuwe archeologische regelgeving dient men in sommige gevallen een archeologienota toe te voegen aan een vergunningsaanvraag (omgevingsvergunning, de vroegere stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning). Deze nota evalueert de archeologische waarde van een projectgebied. De archeologische regelgeving en het toevoegen van een archeologienota is van toepassing in heel Vlaanderen.

Wat omvat de archeologienota nu precies?

De archeologienota bestaat uit verschillende delen en is een verslag van uitgevoerd archeologisch vooronderzoek. Hierbij start het archeologisch vooronderzoek steeds met een bureauonderzoek, waarna bepaald wordt of verder terreinonderzoek nodig is. Met het bureauonderzoek worden landschappelijke, historische, cartografische en archeologische aspecten in overweging genomen, rekening houdende met de geplande constructie- en graafwerken in kader van het geplande bouwproject. Wanneer na het bureauonderzoek bij een terrein hoge archeologische verwachtingen zijn, volgt een vervolgonderzoek op het veld. Dergelijk vervolgonderzoek kan bestaan uit archeologisch onderzoek met (bv. verkennende en waarderende boringen, proefsleuven of proefputten) of zonder ingreep in de bodem (bv. landschappelijke boringen en geofysisch onderzoek). De archeologienota is dus deels gebaseerd op bureauonderzoek, alsook eventueel veldonderzoek.

Het archeologisch traject en het opmaken van een archeologienota

De archeologienota omvat een overzicht aan te respecteren maatregelen over hoe met het terrein en het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed dient worden omgegaan. Enkel een erkende archeoloog mag een archeologienota opmaken en indienen. In de archeologienota dient de erkende archeoloog aan te tonen of er archeologisch erfgoed aanwezig zou zijn op de site dat een belangrijke kennismeerwaarde kan betekenen. De opgestelde archeologienota dient voorgelegd te worden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Zodra de archeologienota ingediend werd door een erkende archeoloog kan ook de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Hiervoor bezorgt de erkende archeoloog u een ontvangstbevestiging van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Indien landschappelijk booronderzoek is uitgevoerd dient in het kader van de archeologienota ook een dataset met aardkundige gegevens aangeleverd te worden voor de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Hoe omgaan met een goedgekeurde archeologienota?

Indien de archeologienota bepaalt dat verder vooronderzoek of een archeologische opgravingen nodig zijn, bevat deze ook een programma van maatregelen over hoe deze onderzoeken dienen te verlopen, hoelang deze zullen duren en wat de geschatte kostprijs zal zijn. Indien archeologische opgravingen nodig blijken uit de archeologienota kan men hier op verschillende manieren mee omgaan. Zo kan men overgaan tot het uitvoeren van de voorziene maatregelen, kan men de plannen aanpassen zodat de zone met archeologisch erfgoed niet verstoord wordt (behoud in situ), of kan men kiezen voor een archeologisch vriendelijke bouwwijze om de kosten te drukken. Goed in Erfgoed helpt u graag verder bij elk van deze opties. Wenst u meer informatie, advies of hulp bij uw archeologienota? Dan bezorgt Goed in Erfgoed u een raming op maat voor de gevraagde diensten.